The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Hattori Yukio Taniguchi Banri Yamamoto Kunimitsu Miyamura Shigenori Yoshinaka Hiroshi Ohba Yuzo
PP. 13 - 25
Kaku Kohei Kawakatsu Sumio Matsumoto Nobuo Miwa Shiro
PP. 33 - 38
Mori Fumiki Kurata Satoru Oda Etsuro Morita Nobuyoshi Esato Kensuke
PP. 39 - 46
Esato Kensuke Nakahara Yasuo Kurata Satoru Kobayashi Osamu Shintani Kiyoshi Morita Nobuyoshi Mohri Hitoshi
PP. 47 - 54