The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Takeo Kazusuke Suzuno Ryosuke Fujimoto Masanori Kuwahara Akira
PP. 85 - 98
Masuda Michiyoshi Yamaoka Hideki Isiglo Kimio Matsumoto Takafumi Takahashi Manabu
PP. 117 - 124
Kusunose Yukio Yamada Michio Nakamura Yoshitsugu Mizuki Akio Higashi Yoshifumi Ota Tamio Kodama Kazuhiko Sato Hirokazu Murata Masato
PP. 133 - 139