The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Takeo Kazusuke Suzuno Ryosuke Fujimoto Masanori Kuwahara Akira Ogata Hatanori Nakamura Shojiro
PP. 165 - 183
Miyaji Takaoki Kameoka Mitsuko Taniguchi Banri Fujii Reiko Fujisawa Keiko Fukuda Toshihiro
PP. 185 - 195
PP. 197 - 214
Yamada Michio Kusunose Yukio Ohta Tamio Kashiwamura Koichi Takamatsu Shigeru Ishimaru Toranosuke Murata Masato Ohsaki Mitsuki
PP. 237 - 245