The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Murakami Naotoshi Minagawa Takashi Kawai Yosuke Morimoto Akio Sakai Yoshihiro Ooki Shigeki Takase Yoshitaka
PP. 61 - 66
PP. 85 - 92
Kaneyuki Toshihiro Morita Tomoaki Shintani Kiyoshi Kobayashi Osamu Fujiwara Toshinori Zempo Nobuya Nagasako Atsushi
PP. 93 - 97