The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Ishihara Tokuhiro Takahashi Mutsuo Gondo Toshikazu Kawano Hiroo Hoshii Yoshinobu Tamura Suguru Yamashita Yoshimi Yokota Tadaaki Kamei Toshiaki Koga Mayumi Uchino Fumiya
PP. 113 - 142
Tsuchida Eiji Ikeda Norio Akimura Tatuo Kameda Hideki Ito Haruhide Matsuda Tadayoshi
PP. 143 - 148
Nakamura Masayuki Murakami Takuo Sakata Koichiro Kusanagi Hiroshi Saeki Toshihiro Uchisako Hiroyuki Hayashi Hiroto Tangoku Akira Suzuki Takashi
PP. 149 - 153
Kamei Shinji Shironohara Kenji Oeda Eiichi Matsumura Shigeichi Kawasaki Kozo Kondo Hozumi Kaneko Toshio
PP. 177 - 182