The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Shintani Kiyoshi Torieda Michio Yasutake Shunsuke Hayashi Hiroshige Akagawa Etsuo Akitomi Kazuto Nakayama Sugasi Esato Kensuke
PP. 173 - 183
Adachi Hironobu Fujiwara Shigeyoshi Imada Naoki Miyaguchi Mamoru Miyake Hirofumi Miyabara Taeko Miyamoto Masaki
PP. 185 - 193
PP. 203 - 208
Nagata Kazuo Hirano Eisuke Takihara Hiroshi Takara Minoru Sakatoku Jisaburo
PP. 209 - 212
Yamada Michio Ota Tamio Murata Masato
PP. 213 - 219
Ota Tamio Yamada Michio Shigemoto Taku Kobashi Kenshi Nakamura Yoshitsugu Kawazawa Shuhei
PP. 221 - 231
Otsu Kazuo Sasaki Tatsuro Kashiwamura Koichi Shigemoto Taku Ota Tamio Yamada Michio
PP. 233 - 239