The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Sakuragi Shizu Taguchi Akihiko Miyazaki Mutsuko Mitani Noriyuki Matsuda Kazuyuki Fukuda Naofumi Inoue Yasushi
PP. 17 - 21
Tanioka Yukari Yanai Hideo Nakamura Youhei Okamoto Takeshi Saiki Yasuhiko Yoshida Tomoharu Okita Kiwamu Murashige Takeyosi
PP. 23 - 27