The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Kuniki Hiromichi Fujikura Yoshihisa Fukumoto Tetsuo
PP. 35 - 41
Fujii Banyo Takashiba Kiyoshi Hamada Yoshio Ohno Hiroshi Ebihara Hironori Hyakuna Eiji Tanimoto Yoshinori Matsuda Yasuo
PP. 53 - 57
Nagasaka Yuji Fujii Shinya Yaga Ken Matsumura Shigekazu Kaneko Toshio
PP. 59 - 62
Ebe Kazuyu Suda Hiroki Kuramitu Tatuya Honma Yutaka Okada Morihisa Hatanaka Masao Tanaka Nobuyuki Suga Kazuyoshi Sasai Kazuhiko Tanaka Rikuo Yokoyama Takashi Nakanishi Takashi Nishihara Sadamitsu Utumi Hiromot Yamada Norimasa
PP. 63 - 67