The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Takihara Hiroshi Jojima Kazutaka Tsuchida Masahiro Naito Katsusuke
PP. 49 - 51
Yamashita Tetsuo Kurokawa Yasushi Kashiwagi Shiro Abiko Seisho Shiroyama Yujiro Kamiryo Toshifumi Nakano Shigeki Eguchi Yuuki Tsurutani Toru Ito Haruhide
PP. 53 - 59
PP. 61 - 66
Shiroyama Yujiro Kashiwagi Shiro Yamashita Tetsuo Abiko Seisho Ito Haruhide
PP. 67 - 70
Higashi Yuichiro Nakanishi Takashi Ueda Katsuhiro
PP. 99 - 104
Ebe Kazuyu Nishikawa Eiichi Suda Hiroki Honma Yutaka Kawamura Mitsutoshi Okada Morihisa Karino Yuichi Nakada Taishi Nakanishi Takashi Uchiyama Tetsuzi Hamanaka Yuichiro Suzuki Takashi
PP. 105 - 109
Ebe Kazuyu Nakayama Tikashi Tani Shigeki Okada Morihisa Karino Yuichi Nakada Taishi Nakanishi Takashi
PP. 111 - 114