The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

PP. 43 - 47
Muto Masahiko Kurata Keiko Arikawa Kenjiro Mogami Satoshi Okimura Hiroshi
PP. 49 - 52
Nakada Taishi Hatanaka Masao Sudo Yoshiki Kuramitsu Tatsuya Ito Katsuyoshi Nakanishi Takashi
PP. 53 - 58
Yoshimizu Tazuko Matsumoto Tsuneo Nakamura Hiroshi Nomura Satoshi Ariyoshi Isao Miura Gouji Awaya Hitomi Katayama Setsu Yamakawa Kimiko Nakanishi Takashi
PP. 59 - 65
Suga Kazuyoshi Nishigauchi Kazuya Uchisako Hiromichi Sadanaga Yoshiko Shimizu Kensaku Matsumoto Tsuneo Nakanishi Takashi
PP. 67 - 73
Nakada Taishi Tanaka Rikuo Sasai Kazuhiko Kaneko Takahumi Fujita Takeshi Kawamura Mitsutoshi Bekki Junichi Nakanishi Takashi
PP. 75 - 79