The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Shinohara Kenji Yamada Katsunori Fujii Yasuhiko Tanaka Masahisa Tanaka Hiroyuki Azuno Yoichi Yoshizaki Miki Fujii Shinya Ishida Yoji Kaneko Toshio Matsumoto Noboru
PP. 13 - 23
Mizuki Yasushi Hirano Hitoshi Miyoshi Akira Hamasaki Junko Yamada Michio Glavin Gary B.
PP. 25 - 32
Ushijima Itsuko Mizuki Yasushi Soeda Koichiro Kishimoto Osamu Hara Takahide Habu Kensuke Watanbe Katsumi Yamada Michio
PP. 33 - 37
PP. 39 - 44
Sari Atsuo Oshima Shuzo Miyauchi Yoshitoyo Ogasahara Hiroko Yokota Kimio Yamashita Shigeki
PP. 45 - 49
Tsuha Mitsuru Kameda Hideki Orita Tetsuji Aoki Hideo Hatano Mitsunori
PP. 51 - 62
Fujisawa Keiko Nakashima Mayumi Sanada Chizuko Ami Miyoko Arai Yasuko Ohba Yuzo Miyaji Takaoki
PP. 63 - 66