The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

PP. 61 - 63
Tomonaga Susumu Fujikura Yoshihisa Sawada Tomoo Kuniki Hiromichi Ito Kazuo Fukumoto Tetsuo
PP. 89 - 93
Kamiryo Toshifumi Nishizaki Takafumi Kajiwara Koji Ito Haruhide Orita Tetsuji
PP. 107 - 111
PP. 113 - 117
Yamamoto Midori Wakuta Kayoko Oshita Shuzo Hiraoka Izumi Takeshita Hiroshi Matsuno Youko
PP. 119 - 122
Nakanishi Takashi Okayama Akio Tanaka Sadato Mukae Hideki Ueda Katsuhiko Morishita Junji Fujikawa Tsuyoshi Nakada Taishi
PP. 123 - 130
Nishizaki Takafumi Sasaki Kohsuke Orita Tetsuji Ito Haruhide Murakami Tomoyuki Tanaka Kazunari Takahashi Manabu
PP. 131 - 135
Yamashita Tetsuo Harada Kunihiko Shiroyama Yujiro Kashiwagi Shiro Yokoyama Tatsunori Ito Haruhide
PP. 145 - 149
PP. 151 - 159
Oka Masaaki Mitsunaga Hitoshi Yoshino Shigefumi Hazama Shoichi Inaba Akira Suzuki Takashi
PP. 161 - 168