The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Mogi Goro Yoshida Toyoharu Maeda Shoichi
PP. 43 - 56
Tamura Katsuhiro Akasaki Hideko Tsukayama Chotatsu Koorida Yoshimitsu
PP. 57 - 63
Mizuta Minoru Sasayama Tetsuro Harada Toshinori
PP. 65 - 71
Abe Shigenobu Taziri Mitsuaki Kitazima Kazuhiko Suetsugu Nobumasa Nakashima Kozi Kobayashi Katsumasa Horino Masaharu
PP. 73 - 80