The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Numa Fumitaka Suminami Yoshinori Ogata Hidenobu Nawata Shugo Umayahara Kenji Nakamura Yasuhiko Sugino Norihiro Hiraoka Fumiko Ise Etsuko Takahashi Mutsuo Hirabayashi Kei Hiratsuka Keisuke Kato Hiroshi
PP. 5 - 9
Ishimaru Takanori Lew Daniel Vannier Michael W. Shinozaki Fumihiko
PP. 11 - 16
PP. 17 - 20
Kuga Takayuki Taniguchi Satoshi Inoue Takashi Zempo Nobuya Esato Kensuke
PP. 21 - 26
Kuga Takayuki Inoue Takashi Taniguchi Satoshi Zempo Nobuya Esato Kensuke
PP. 27 - 31