The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Kamei Shinji Shinohara Kenji Yujiri Toshiaki Shigemoto Kazuhiko Oeda Eiichi Yohena Hiroki
PP. 31 - 35
Suga Kazuyoshi Nishigauchi Kazuya Arita Tsuyoshi Nakanishi Takashi Utsumi Hiromoto Yamada Norimasa
PP. 49 - 54
Seyama Atsushi Furutani Akira Takenaka Hiroaki Kuga Takayuki Fujioka Kentaro Ohara Masaki Zempo Nobuya Esato Kensuke
PP. 65 - 69
Yamamoto Kiyoshi Morimatsu Mitsunori Ukita Takeshi Yamada Michio
PP. 71 - 74
Fujii Masami Nagatsugu Yoshio Ito Haruhide Jimi Yasutake Imamura Junnichi
PP. 75 - 78
Miura Masako Sekitani Toru
PP. 79 - 82