The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Kamiryo Toshifumi Yamashita Katsuhiro Harada Kunihiko Uchimichi Akihiko Fujii Yasuhiro Yamashita Tetsuo Ito Haruhide
PP. 9 - 15
Hayasida Osamu Matsunaga Tokio Yamashita Tetsuo Ito Haruhide
PP. 17 - 21
Takase Yoshitaka Yamagata Miki Yamamoto Kiyoshi Fukusako Toshihiro Morimatsu Mitsunori Kawazawa Syuhei
PP. 23 - 26
Higashi Yuichiro Nakanishi Takashi
PP. 27 - 31
Sasaki Kazuhiko Nakada Taishi Tanaka Rikuo Honjou Kazumitsu Homma Yutaka Nakanishi Takashi Murakami Tomoyuki
PP. 33 - 40