The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Laskar Md. Shawkatuzzaman Yamamoto Kazutaka Yoneda Junko Yoshimura Mari Fukuda Toshihiro Morie Takako Wakui Tadaaki Iwamoto Mieko Harada Noriaki
PP. 21 - 26
Shinagawa Yuji Mizuta Eiji Nakamura Masayuki Harada Kikuo Hashimoto Osamu
PP. 27 - 30
Ohba Yukio Kakinuma Susumu Mochizuki Tokurou Fukusako Toshihiro Negoro Kiyoshi Nogaki Hiroshi Morimatsu Mitsunori
PP. 31 - 35
Nakamura Masayuki Mizuta Eishi Morioka Hideshi Suzuki Takashi
PP. 37 - 41