The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Inoue Masamitsu Araki Minako Furuta Michie Yamada Katsunori Kaneko Toshio Matsumoto Noboru
PP. 17 - 19
Tanaka Masahisa Azuno Yoichi Yoshizaki Yoshiki Hatao Katsuhiro Fujii Yasuhiko Okubo Masashi Inoue Yasushi Matsutani Akira Yaga Ken Fujii Shinya Ishida Yoji Kaku Kohei Matsumura Shigeichi Kaneko Toshio Shinohara Kenji Hiroshige Yukio Matsumoto Noboru
PP. 21 - 27
PP. 37 - 41
Oishi Shozo Torikai Haruhiko Nakamura Teruo Oishi Takaoki
PP. 43 - 47