The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Kiriyama Tadao Koshido Yoshikazu Yamamoto Norio Nagata Kazuo Koja Tetsuya Kaneda Yoshitaka Hirayama Kazuyoshi Fujii Mitsumasa Fujisawa Shoji
PP. 217 - 223
Adachi Hironobu Nakamura Hidenori Yokota Tadaaki Fujihara Shigeyoshi Etoh Hirofumi Yanagaki Takayuki
PP. 239 - 248
Watanabe Seishiro Ishihara Tokuhiro Ohnishi Hiromi Kamei Toshiaki Yokota Tadaaki Yamashita Yoshimi Imada Naoki Uchino Fumiya
PP. 249 - 259
Yamada Michio Kubo Takeshi Ota Tamio
PP. 261 - 267
PP. 269 - 277
Yamada Michio Ota Tamio Shigemoto Taku Fujita Junro Otsu Kazuo Mimaya Hiromichi
PP. 279 - 286
Yamada Michio Kashiwamura Koichi Ota Tamio Nakamura Yoshitsugu Takamatsu Shigeru
PP. 287 - 294
Yamada Michio Ota Tamio Shibata Jiro
PP. 295 - 302
Yamada Michio Kobashi Kenshi Ota Tamio
PP. 303 - 307
Kobashi Kenshi Yamada Michio Ota Tamio Fujii Hideo Yamazaki Hideo Matsumoto Takafumi Yamaoka Hideki
PP. 309 - 318
Yamada Michio Kashiwamura Koichi Mimaya Hiromichi
PP. 319 - 325
Ota Tamio Masui Kenji Yamada Michio
PP. 327 - 333
PP. 335 - 345
Yamada Michio Okuda Nobuko
PP. 345 - 353
PP. 355 - 359
Tanaka Muneaki Kobayashi Toshiko Sekitani Toru
PP. 361 - 366