The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Ebe Kazuyu Nakamura Kazuyuki Takeo Kazusuke Nakada Taishi Nakanishi Takashi
PP. 11 - 20
Oka Masaaki Uchiyama Tetsuji Furuya Takumi Inada Akira Suzuki Takashi
PP. 21 - 27
Oka Masaaki Hazama Shoichi Yoshino Shigefumi Shimoda Kouji Suzuki Michinari Iizuke Norio Suzuki Takashi Akitomi Yumiko Murata Sachie Hattori Yukio Ooba Yuhzou
PP. 29 - 35