The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Matsumoto Tadami Ono Hiroko Sakabe Takefumi Okuda Yoshiaki
PP. 1 - 8
Esato Kensuke Oda Etsuro Morita Nobuyoshi Yamaki Rikio
PP. 9 - 18
PP. 29 - 34
Ogino Tetsuro Okuda Shin-ichiro Tani Shigeki Sasaki Kohsuke Takahashi Manabu
PP. 35 - 42
Sasaki Kohsuke Ogino Tetsuro Sasai Kazuhiko Suemori Tagao Emoto Isao Takahashi Manabu
PP. 43 - 48
Ogino Tetsuro Tani Shigeki Okuda Shin-ichiro Sasaki Kohsuke Takahashi Manabu
PP. 49 - 55