The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

PP. 1 - 6
Yoneda Junko Yoshimura Mari Yamauchi Hazuki Hirano Yumiko Taniyama Rumiko Isobe Sumie Tamaki Yasuko Muranaka Yoko Iwamoto Mieko Harada Noriaki
PP. 39 - 43
Enoki Tadahiko Morita Nobuyoshi Inokuchi Tomohiro Tsushimi Takahiro Hayashi Daisuke Okamura Keiji Shinagawa Hidetaka Orita Masahiko Noshima Shinji Esato Kensuke
PP. 51 - 56
Kuga Takayuki Esato Kensuke Inoue Takashi Taniguchi Satoshi Tashiro Norimichi Honjo Kazumitsu
PP. 57 - 61