The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Sasaki Kohsuke Takahashi Manabu Ogino Tetsuro Murakami Tomoyuki Kawasaki Shoji Nagaoka Sakae
PP. 1 - 5
Sasaki Kohsuke Nagai Michihiro Kato Hiroshi Torigoe Tadashi Nagamine Yoshiaki Takahashi Manabu
PP. 7 - 1
PP. 13 - 20
Okita Kiwamu Noda Ken-ichi Fukumoto Yohei Kodama Takahiro Takemoto Tadayoshi
PP. 55 - 62
PP. 103 - 110