The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Miyauchi Fumihisa Ito Takehisa Kido Yuichi Torigoe Tadashi
PP. 79 - 87
Kiriyama Tadao Hironaka Hiroshi Kamiryo Yoriaki Kakazu Seiji Yasui Heizo
PP. 89 - 101
Kiriyama Tadao Kamiryo Yoriaki
PP. 103 - 109
Harada Toshinori Nishiaki Yoshiteru Makisaka Masaharu Matsuura Hiroshi Matsubara Tatsuo Matsubara Futoshi
PP. 111 - 118