The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

PP. 61 - 67
Kashiwagi Shiro Shiroyama Yujiro Abiko Seisho Ito Haruhide Hatano Mitsunori
PP. 91 - 94
Yamashita Tetsuo Matsunaga Tokio Nishizaki Takahumi Shiroyama Yujiro Abiko Seisho Ito Haruhide
PP. 95 - 99
Adachi Naoto Iwamoto Tetsuaki Tsuha Mitsuru Wakuta Yukio Nagamitsu Tsutomu Yamashita Katsuhiro
PP. 101 - 104
Fukumoto Yohei Tanabe Ichiro Ando Masaya Yasunaga Mitsuru Tanabe Wakako Okita Kiwamu Sato Yoshihiro Yamashita Yoshimi
PP. 105 - 109