The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Mizuta Minoru Nakayama Sugashi Mito Tatsuya Tamura Katsushi Nishimura Hideo Kobayashi Kenji Tsujioka Toshiaki Kokura Koji Matsuki Kiyoshi Tanaka Tadayoshi Otani Midori Hirata Kiyoshi Matsui Tatsu Misumi Tsuyoshi Yamasato Akihiro Moriwaki Kazuhiro Tuburaya Kazuo Tujikawa Osamu Sekitani Toru Yamada Takashi Ueda Satoshi
PP. 93 - 102
Matsumoto Noboru Tsunoo Sumio Habaki Osamu
PP. 151 - 160
Tanikuni Katsumi Tamanoi Itsuro Fujimoto Katsuyoshi Sakata Yozo
PP. 161 - 167
Sekitani Toru Matsumoto Keisuke Ito Takahiro Hara Yasuo Miyahara Masaaki
PP. 169 - 174