The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

PP. 1 - 6
Morimoto Akio Ozeki Tetsuro Nakamori Tomoki Watanabe Tatsuo Sakata Yoshiyuki Sakai Yoshihiro Murakami Naotoshi
PP. 7 - 13
PP. 29 - 35
Ushijima Itsuko Mizuki Yasushi Hara Takahide Kishimoto Osamu Soeda Koichiro Tsutsumi Chigusa Yamada Michio
PP. 47 - 51