The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

PP. 1 - 10
Akashi Shintaro Miura Toshiro Shibuya Masaki Fukagawa Yasuhiro Oda Takamasa Nakamura Takeshi Ikeda Yasuhiro Matsuzaki Masunori Yano Masafumi
PP. 11 - 18
Okamura Tomomi Nishizaki Takahumi Ikeda Norio Nakano Shigeki Abiko Masaru Sakakura Takanori Okuda Takeshi Fukui Junko
PP. 37 - 46