The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Yamada Michio Ota Tamio Kashiwamura Koichi Murata Masato Hatano Mitsunori
PP. 1 - 7
Yamada Michio Osaki Mitsugi Hiro Hideo Takahashi Akira
PP. 9 - 17
Yamada Michio Ota Tamio Kobayashi Shigeru
PP. 19 - 25
Sasaki Tatsuro Yamada Michio
PP. 27 - 32
Ota Tamio Iwasaki Isao Nakamura Yoshitsugu Yamada Michio
PP. 33 - 39
Yamada Michio Imura Masaru Hiro Hideo
PP. 41 - 45
Yamada Michio Kobashi Kenshi Shigemoto Taku Ota Tamio
PP. 47 - 54
Yamada Michio Ota Tamio Kobashi Kenshi Mizuki Akio
PP. 55 - 61
Yamada Michio Ota Tamio Yamaoka Hideki Matsumoto Takafumi
PP. 63 - 67
Kobashi Kenshi Ota Tamio Shigemoto Taku Yamada Michio
PP. 69 - 75
Yamada Michio Kobashi Kenshi Ota Tamio Kubo Takeshi Sasaki Tatsuro
PP. 77 - 87
Yamada Michio Mizuki Akio Kawazawa Shuhei Sasaki Tatsuro
PP. 87 - 93
Kato Seiji Tomonaga Susumu Ihara Kotaro Awaya Kazuhiko
PP. 107 - 114