The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Tsukayama Chotatsu Iwata Takako Yamashita Yoshimi
PP. 49 - 58
Yamada Michio
PP. 65 - 80
Yamada Michio Nakayama Yoshitsugu Katsuki Tetsuya Takahashi Motoyuki
PP. 81 - 93
Yamada Michio Nakamura Yoshitsugu Kashiwamura Koichi
PP. 95 - 112
Yamada Michio Nakamura Yoshitsugu Kobayashi Shigeru
PP. 113 - 122
Yamada Michio Okuda Nobuko Noda Shosaku Takamatsu Shigeru
PP. 123 - 139
Yamada Michio Shigemoto Taku Kashibamura Koh-ichi Nakamura Yoshitsugu Ota Tamio
PP. 141 - 161
Yamada Michio Kobashi Kenshi Enoki Ichiro Yokochi Mitsuko Shigemoto Taku Fujiyama Tetsuo Nakamura Keizo
PP. 163 - 173
Yamada Michio Enoki Ichiro Kobashi Kenshi Ota Tamio Osaki Mitsuki Yamazaki Hideo
PP. 175 - 186