The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Kwak Taeshik Nishizaki Takafumi Ito Haruhide Kimura Yuka Murakami Tomoyuki Sasaki Kohsuke
PP. 49 - 50
Nishimura Yukiko Negoro Kiyoshi Morimatsu Mitsunori Hashida Masahiko
PP. 127 - 132
Nishimura Manabu Azuno Yoichi Kora Yukari Matsutani Akira Fujita Naoki Shino Kazuko Kaku Kohei Matsumoto Noboru Kaneko Toshio Oka Yoshitomo
PP. 133 - 137
Nakamura Masayuki Shimizu Ryoichi Shinagawa Yuji Harada Kikuo Ishiguro Kimio
PP. 139 - 143
Fujisawa Hirosuke Koizumi Hiroyasu Ito Haruhide Ozaki Satoshi Sadamitsu Daikai Maekawa Tsuyoshi Nakashima Ken Soejima Yoshiyuki Tateishi Akio Yoshida Ken-ichi
PP. 145 - 148