The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Shibata Susumu Ohba Yuzo
PP. 223 - 231
Namba Masuyuki Ota Tamio
PP. 233 - 250
Hosokawa Shuji Uchino Fumiya Miyazato Takashi Yamashita Koshi Matsumoto Noboru Kajii Yasumaro Yamada Yoshihide Tamura Katsuhiro Masaki Akio Kawamura Yoshiaki Murakami Setsuo Okita Tatsuo Miki Shizue Kawaguchi Akio Takenaka Morito Tsunoo Sumio Takahashi Akira
PP. 281 - 297
Kajii Yasumaro Okita Tatsuo Nakano Masatoshi Moriwaki Kazuhiro Nagano Minoru
PP. 315 - 322