The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Kimura Yoshiko Mise Junichi Fujikura Yoshihisa Fukumoto Tetsuo
PP. 1 - 5
Nonoue Tadahiko Yokota Kimio Ogasahara Hiroko Sari Atsuo
PP. 7 - 13
Mori Fumiki Miyamoto Masaki Fujimura Yoshihiko Noda Hiroshi Tada Yoshikazu Katoh Tomoe Ueki Kohichi Esato Kensuke
PP. 15 - 22
Fujita Toshio Kimoto Hiroo Koshiro Akira Yamamoto Norio Sakatoku Jisaburo
PP. 23 - 29
Abiko Seisho Aoki Hideo Inoue Shinichi Okamura Tomomi
PP. 31 - 34