The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

PP. 1 - 3
Shiroyama Yujiro Ito Haruhide Yamashita Tetsuo Nagamitsu Tsutomu Eguchi Yuuki Sadanaga Hiroshi Kanzaki Ryuuji Utsumi Hiromoto Yamada Norimasa
PP. 5 - 11
Sugawara Norisuke Makisumi Toshiro Furuno Junji
PP. 25 - 30