The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Yoshii Zensaku Nisimune Takahiro Tanaka Shuhei Konishi Hisanori Harada Tomoyasu Kimoto Mitsuaki Kobayashi Masaru Maeda Hidezo Watanabe Kazuhiko
PP. 65 - 72
Esato Kensuke Shintani Kiyoshi Miyashita Hiroshi Yasutake Shunsuke Morita Nobuyoshi
PP. 103 - 114
Harada Toshinori Fukumoto Yohei Kodama Takahiro Nishimura Hideo Nishioka Mikio Takemoto Tadayoshi
PP. 115 - 121
Ota Tamio Mizuki Akio Kawasawa Syuhei Nakamura Yoshitsugu Yamada Michio Samura Yukiko Shibata Jiro Suizu Kazuo
PP. 123 - 129
Shintani Kiyoshi Torieda Michio Esato Kensuke Yasutake Sunsuke Mohri Hitoshi
PP. 131 - 139