山口医学

Back to Top

Okazaki Mitsuyoshi Suto Ryuichiro Kanayama Yasuyo Noshima Shinji Zenpo Nobuya
PP. 231 - 235
Nishimura Junichi Yanai Hideo Furuya Takumi Murakami Tomoyuki Hoashi Seiji Sakaida Isao
PP. 249 - 254