山口医学

Back to Top

Sakai Hidenori Hongo Hiroshi Yamasihta Akihiko Furutani Akira Onaka Shyoko Miyaguchi Osamu Nagashima Hiroshi Kuroda Yutaka Kurata Satoru Nakayasu Kiyoshi
PP. 165 - 169
Honma Kiichi Murakami Takuo Tanguro Akira Jouno Kenji Hayashi Hiroto Nakamura Masayuki Suzuki Takashi
PP. 281 - 286