山口医学

Back to Top

Kawamoto Toshihiro Hobara Tatsuya Kobayashi Haruo Higashihara Eiji Iwamoto Susumu Hashizume Akira Shimazu Wataru Kawamoto Rieko Sakai Tsunemi Nagasaki Mineko Hirota Seiro Ishida Koichi
PP. 343 - 348
PP. 349 - 358