山口医学

Back to Top

Sakuragi Shizu Mitani Noriyuki Tanaka Yoshinori Matsui Kumiko Matsuda Kazuhiro Shinohara Kenji Hirata Ikuo
PP. 57 - 61
Tanaka Toshiki Takenaka Hiroaki Hayashi Masanori Onoda Masahiko Morita Nobuyoshi Hamano Kimikazu
PP. 63 - 68
Nishino Yuki Nishikawa Jun Satake Masaaki Matsumoto Toshihiko Akashi Keiko Kitou Tomoko Nakamura Hiroki Okita Kiwamu
PP. 69 - 74