山口医学

Back to Top

PP. 371 - 381
Ebe Kazuyu Takano Katsuyuki Tsukamoto Katsuhiko Tokuda Osamu Koike Shinji Karino Yuichi Kawamura Mitsutoshi Nakada Taishi Nakanishi Takashi Nakaichi Munekazu Taura Yasuho Nakama Sanenori Takeuchi Akira
PP. 435 - 440
Bekki Junichi Katayama Setu Orihashi Norihiro Nakagi Hiroshi Ogasawara Nobuhiko Honjou Kazumitsu Kume Norihiko Tsukamoto Katsuhiko Tokuda Osamu Tanaka Rikuo Nakata Taishi
PP. 441 - 446