山口医学

Back to Top

Miyauchi Fumihisa Takasaki Akihisa Nitta Yutaka
PP. 183 - 189
Miyahara Taeko Fujikura Yoshihisa Harima Takashi Yasutake Ryujiro Matsuura Shinjiro Yoshimura Syunji Fukumoto Tetsuo Takemoto Tadayoshi
PP. 215 - 219
Sakata Chigusa Nishio Takeshi Kamei Nobuyuki Sunohara Nobuhiko Morimatsu Mitsunori
PP. 263 - 267