山口医学

Back to Top

Kubo Hidefumi Watanabe Takahiro Hashimoto Noriaki Hiraki Sakurao Fukuda Shintaro Yamashita Yoshimi
PP. 81 - 86
Kubo Hidefumi Watanabe Takahiro Hashimoto Noriaki Hiraki Sakurao Fukuda Shintaro Tokunou Kazuhisa  Kawaoka Toru     Tamesa Takao   
PP. 87 - 92
Jinbo Mitsutaka Gohra Hidenori Takahashi Masaya Ohtsuka Ryo Uesugi Naomasa Kobayashi Toshiro Saito Satoshi Takahashi Tsuyoshi
PP. 93 - 97