山口医学

Back to Top

Mizuki Akio Tutumi Chigusa Habu Kensuke Imaizumi Junichi Yamada Michio Nakamura Yoshitugu
PP. 53 - 58
Okayama Akira Ozaki Masaharu Sugihara Nobuyuki Furutani Yuji Nakashima Kazuko Hiro Junko Matsuda Yasuo Kumada Toshiaki Kusukawa Reizo
PP. 59 - 66
Matsumura Shigeichi Tsuchiya Masako Matsuda Masafumi Hatao Katsuhiro Yaga Ken Kaku Kohei Kaneko Toshio
PP. 67 - 73