山口医学

Back to Top

Fukumoto Yohei Matsuda Kazuya Shinkai Yasuji Mizumachi Shuji Yasunaga Mitsuru Okita Kiwamu Takemoto Tadayoshi
PP. 81 - 86
Kawazawa Shuhei Hara Takahide Nogaki Hiroshi Hirata Ikuo Yamamoto Kiyoshi Takase Yoshitaka Wada Akiko Watanabe Chigusa Ezima Miki Yamada Michio
PP. 97 - 101
Okamoto Kiyoshi Wakuta Kayoko Oki Kenji Yamasaki Hironobu
PP. 115 - 117