Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

PP. 205 - 214
Fukada Mitsuo Saitou Takashi Akashi Nobuyoshi Ohnari Hirofumi
PP. 215 - 224
Ohara Sukeo Yamamoto Tetsuro
PP. 225 - 231
PP. 249 - 256
PP. 257 - 260
Narasaki Hisanori Nakashige Fumitaka Aishima Takehiro
PP. 261 - 265
Saeki Setsuo Osaki Katashi
PP. 285 - 289
PP. 291 - 296
PP. 305 - 315
Okamura Kazuo Ozaki Satoru Kaneko Hiroko Miyata Naoyuki Miyake Kiyoshi
PP. 317 - 323
PP. 325 - 330
PP. 331 - 339
Inoue Katsushi Takanami Itsuo Taniguchi Hiroshi
PP. 351 - 354
Takezaki Tomoyasu Torioka Toyoshi Tone Kazuyuki Hirata Takehiko
PP. 367 - 373
Yamada Hidemi Yahata Shinsaku Osaka Hideo Kageyama Yoshiro
PP. 381 - 388