Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

Sakai Yoshiro Ohkusa Kitao
PP. 229 - 233
kawano Shunichi Shimizu Shigetoshi Nagae Akira
PP. 235 - 240
kawano Shunichi Shimizu Shigetoshi Iiyama Naoyuki Fukumoto Hirohiko
PP. 241 - 247
PP. 259 - 265
PP. 281 - 287
Kanaoka Taiho Okada Toshihiko Tomita Shingo Shikada Taiji Tanaka Kyoji Watatani Masami
PP. 289 - 295