Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

Takezaki Tomoyasu Torioka Toyoshi Hirata Takehiko
PP. 1 - 7
PP. 51 - 60
Takimoto Akio Tanaka Hiroshi Kazusa Nobuhiro Fukuhara Hiroyuki Sasaki Toyoshi
PP. 61 - 70
PP. 83 - 87
Moritake Kazuyuki Takanami Itsuo Inoue Katsushi Taniguchi Hiroshi
PP. 89 - 97
Kaneko Hiroko Miyata Naoyuki Miyake Kiyoshi
PP. 99 - 104
PP. 105 - 110
PP. 119 - 124
PP. 155 - 162
PP. 163 - 169
Saitou Takashi Ohnari Hirofumi Akashi Nobuyoshi Fukada Mitsuo Okada Takeshi
PP. 171 - 178
PP. 179 - 188
Ohara Sukeo Yamamoto Tetsuro Tazaki Yoshio
PP. 189 - 194
Ohara Sukeo Yamamoto Tetsuro Ikuta Hirohiko Ogushi Toshikatsu
PP. 195 - 198