Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

Kitagawa Ryozo Okusa Kitao Takahashi Hisao
PP. 1 - 9
Fujita Takeo Kitagawa Ryozo Okusa Kitao
PP. 11 - 18
Nishida Akiko Fujii Seiji Hayashi Hiroyasu Fujisaki Shizuo Kajigaeshi Shoji
PP. 51 - 55
Usui Hiromoto Sano Yuji Okumura Tomishige Nakai Shigeyuki Sawada Morihiko
PP. 57 - 61
PP. 71 - 76
PP. 77 - 82
Fujiwara Teruo Minami Nobuhiro Nakayama Yoshikazu
PP. 95 - 103
PP. 113 - 119
Kunimatsu Sunao Nakagawa Koji Miura Fusanori Chuman Mitsuhiro
PP. 121 - 127
PP. 135 - 143
Ezaki Nozomu Kanaoka Taiho Tomita Shingo Okada Toshihiko
PP. 145 - 151
Murano Katsumi Kanaoka Taiho Okada Toshihiko Tomita Shingo
PP. 153 - 158
Saeki Setsuo Osaki Katashi Fukumasa Osamu Yamada Isao Sakiyama Satoshi
PP. 183 - 189