Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

PP. 5 - 9
Yatabe Shunichi Okada Toshio Sugimoto Kojin Mori Masami
PP. 11 - 21
Hiwatashi Masami Ueda Mitsuru
PP. 23 - 30
Kagami Hifumi Futatsuki Kazuo Miura Masaaki Hirano Yutaka
PP. 31 - 40
PP. 51 - 63
Shiosaki Hiroshi Fujimoto Yoshiki Sasaki Jiro
PP. 89 - 94
PP. 95 - 101
Nakamura Tadao Kawamoto Motomi Sasaki Jiro
PP. 103 - 110