Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

Saeki Setsuo Osaki Katashi Takahashi Hiroshi
PP. 245 - 251
Yoshida Nobuo Ishimaru Rikiya Adachi Takayoshi
PP. 253 - 258
Yamada Takehito Hashimoto Hajime Miike Hidetoshi Ebina Yoshio Miyaji Takaoki
PP. 267 - 273
Kirihara Akio Takigawa Takeshi Hirata Takehiko
PP. 275 - 277
Takimoto Akio Kawamoto Takao Kuniki Nobuo Sasaki Toyoshi Kohhashi Yoshiroh Ogawa Shuji Fujii Yoshio Naka Hirotoshi
PP. 279 - 289
Kaneko Hiroko Terado Ikuo Miyata Naoyuki Miyake Kiyoshi
PP. 299 - 303
Ozaki Satoru Kaneko Hiroko Miyata Naoyuki Miyake Kiyoshi
PP. 305 - 310
PP. 319 - 325
PP. 333 - 337
Osaka Hideo Kondo Yuhji Kihara Kazuo Kageyama Yosihro
PP. 339 - 349
Kageyama Yoshiro Osaka Hideo Yamada Hidemi Hasegawa Shigeru Nakakura Yasushi
PP. 351 - 359